[Hán tự tiếng Nhật] – Từ đồng từ & nghĩa nhưng thứ tự đảo ngược

  • Đăng bởi: Trung Nguyễn
  • Ngày đăng: 26/11/2014 - 12:27 PM
  • 2376 Lượt xem

Học tiếng Nhật Bản –  Đồng từ và đồng nghĩa nhưng thứ tự chữ bị đảo ngược

Hán Việt nói «an ủi» 安慰 Kanji Nhật nói «ủi an» 慰安 (いあん ian).

đơn giản/giản đơn: 簡単 (かんたん kantan) 
giai đoạn/đoạn giai: 段階 (だんかい dankai) 
gia tăng/tăng gia: 増加 (ぞうか zōka) 
giới hạn/hạn giới: 限界 (げんかい genkai) 
giới thiệu/ thiệu giới: 紹介 (しょうかい shōkai) 
hạn chế/ chế hạn: 制限 (せいげん seigen) 
hoà bình/bình hoà: 平和 (へいわ heiwa) 
kích thích/thích kích: 刺激 (しげき shigeki) 
kiểm điểm/điểm kiểm: 点検 (てんけん tenken) 
kinh nguyệt/nguyệt kinh: 月経 (げっけい gekkei) 
lương thực/thực lương: 食糧 (しょくりょう shokuryō) 
ngoại lệ/lệ ngoại: 例外 (れいがい reigai) 
sở đoản/đoản sở: 短所 (たんしょ tansho) 
tích lũy/luỹ tích: 累積 (るいせき ruiseki).

 Hỗ trợ học Hán Tự

Bài học xem nhiều

Bài học liên quan